FN’s 17 Verdensmål

FN's 17 Verdensmål

For at sikre en bæredygtig global udvikling blev alle verdens lande i 2015 enige om 17 Verdensmål, der skal nås inden 2030.

 

Hos Coredesign har vi længe vægtet klimaet højt. Det er blandt andet også årsagen til, at vi har et bredt sortiment af miljøvenlige produkter og har sådan et stort fokus på bæredygtighed. Men det er ikke nok.

 

Derfor har vi fordybet os i samtlige af de 17 Verdensmål og valgt at fokusere på dem alle – men vi erkender også, at det er noget ambitiøst og naivt, at have lige stort fokus på alle 17 Verdensmål. Derfor har vi valgt at have et større fokus på 5 af dem: 5 Ligestilling Mellem Kønnene, 8 Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst, 12 Ansvarligt Forbrug og Produktion, 13 Klimaindsats og 15 Livet på Land.

 

Hvert mål er omfattet af en række delmål og indikatorer. Herunder kommer vi ganske kort ind på det for at danne et overordnet billed

___________________________________________________________________________

 

Verdensmål 1. Hvad betyder det: Lige nu lever mere end 700 millioner mennesker i “ekstrem fattigdom”. Ekstrem fattigdom defineres som en personlig indkomst på under 1,9 dollars om dagen. Et af delmålene lyder på at afskaffe alle former for fattigdom inden 2030.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign går vi meget op i arbejdsrettigheder. Derfor skal medarbejderne betales en anstændig leveløn og over mindsteløn. Det samme gælder for de leverandører, vi vælger at samarbejde med. Der skal lønnen som minimum være den mindsteløn, der er fastlagt i den lokale lovgivning. Derudover sælger vi også Fairtrade produkter, og Fairtrade sikrer aftaler om, at nationale aftaler om mindsteløn og arbejdsforhold bliver overholdt.

 

Verdensmål 2: Hvad betyder det: I 2014 skønnes 795 millioner mennesker at være kronisk underernærede. Delmålene lyder blandt andet på, at inden 2030 skal sult være udryddet, og alle skal sikres adgang til sikker, ernæringsrig og tilstrækkelig mad hele året rundt.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign hjælper vi der, hvor vi kan. Vi har derfor valgt at støtte Hus Forbi, og nogle af de penge går blandt andet til at brødføde hjemløse og socialt udsatte i Danmark.

 

Verdensmål 3: Hvad betyder det: Årligt dør tusindvis grundet sygdom. I udviklingslande er det sygdomme som mæslinger, tuberkulose, malaria og AIDS. Et af delmålene er derfor at udbrede universel sygeforsikring og give adgang til sikre og effektive lægemidler samt vacciner til alle.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign går vi meget op i sundhed og trivsel. Derfor er alle medarbejdere også dækket af en sundhedsforsikring, og hvis der er behov for psykologisk krisehjælp, kontakter vi øjeblikkeligt denne eller ECOHouse – vores samarbejdspartner. Vi kører også MUS-samtaler for blandt andet at sikre medarbejdernes trivsel. Vi stiller også krav til vores leverandører, at de sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der lever op til alle gældende love og regler vedrørende sundhed, miljø og arbejdsforhold. Derudover støtter vi Børnecancerfonden.

Ikke nok med det undgår vi også helt produkter, der indeholder farlige kemikalier, CMR-stoffer* og stærkt sundhedsskadelige stoffer. Dette er også med til at fremme et sundt liv for alle.

 

Verdensmål 4: Hvad betyder det: Selvom den samlede indskrivningsrate er højere end tidligere, er der stadig mange, der dropper ud af skole eller ikke færdiggør deres uddannelse. Derfor lyder målet at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign sikrer vi, at medarbejderne har lovpligtige uddannelser. Derudover har vi også fokus på at videreuddanne vores medarbejdere og sikre dem kvalitetsuddannelser. I forbindelse med lovnyhedsmails, holder vi også øje med, om der kommer nye formelle kvalifikationskrav.

 

Verdensmål 5: Hvad betyder det: Selvom flere piger kommer i skole, og flere kvinder bliver lønmodtagere uden for landbruget, så er der stadig betydelige forskelle mellem mænd og kvinder – også på arbejdsmarkedet. Et af delmålene lyder på, at kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign har vi stor fokus på ligestilling mellem kønnene. Kønnet har derfor ikke en afgørende faktor for fastsættelse af lønnen, men derimod ens kvalifikationer. Vi anser os selv som ligesindede med hver vores ansvarsopgaver. Derudover har vi en kvindelig leder.

 

Verdensmål 6: Hvad betyder det: Selvom 2,1 milliarder mennesker har fået forbedret adgang til vand og sanitet siden 1990, påvirker vandmangel stadig mere end 40 procent af verdens befolkning. Derfor skal der inden 2030 opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle. Yderligere skal der opnås lige adgang til egnet sanitet, hygiejne og ordentlige toiletforhold for alle.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign går vi meget op i, at faciliteterne skal være ordentlige. Derfor har alle medarbejdere adgang til rent vand og ordentlige toiletforhold. Det samme gælder vores leverandører. Derfor er leverandøren ansvarlig for, at der findes tilstrækkelige, rene toilet- og badefaciliteter. Derudover skal medarbejderne have adgang til rent drikkevand.

 

Verdensmål 7: Hvad betyder det: I dag mangler stadig hver femte adgang til elektricitet. Siden efterspørgslen bliver større, er der behov for en betydelig stigning i produktionen af vedvarende energi i hele verden. Et af delmålene lyder derfor på, at der inden 2030 skal sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyninger til en overkommelig pris.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign prioriterer vi miljøet højt. Derfor har vi også et Ingen-CO2 Certifikat, da vi har en CO2-neutral hjemmeside. Derfor er CO2-udledningen fra både vores hjemmeside og vores brugere af denne neutraliseret gennem målbare CO2-reduktioner. Reduktionerne sker bl.a. ved opstilling af nye, vedvarende energikilder (eks. vindmøller) og ved deltagelse i kontrollerede, CO2-reducerende projekter. Derudover samler vi batterier og benytter os af sparepærer.

 

Verdensmål 8: Hvad betyder det: Vi ser stadig i dag en langsommere vækst, større uligheder og en beskæftigelsesrate, der ikke vokser hurtigt nok til at holde trit med den voksende arbejdsstyrke. Et af delmålene lyder derfor at opnå anstændige jobs for alle kvinder og mænd inden 2030. Der skal yderligere træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign lægger vi stor vægt på, at arbejdsforholdene er i orden for alle – både for vores, men også vores leverandørers medarbejder. Derfor må der hverken anvendes tvangs- eller børnearbejde af nogle former på vores eller vores leverandørers arbejdsplads. Det samme gælder diskrimination; dette må ikke forekomme eller støttes. Derudover kræver vi fra vores leverandører af at sikre medarbejdernes rettigheder, sundhed og sikkerhed, samt produktionen skal udføres på en ansvarlig og sikker måde. Derfor kræver vi også, at vores leverandører underskriver vores Code of Conduct.

 

Verdensmål 9: Hvad betyder det: I dag er der stadig mere end 4 milliarder, der ikke har adgang til internet. Den teknologiske udvikling er også nøglen til at finde vedvarende løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer. Et af delmålene lyder på, at alle skal have adgang til informations- og kommunikationsteknologi.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign går vi meget op i at følge med den teknologiske udvikling, således vi har adgang til informations- og kommunikationsteknologi. Derudover bliver teknologien også mere og mere miljøvenlig, hvilket er en rejse, vi vægter højt.

 

Verdensmål 10: Hvad betyder det: Indkomstuligheden er stadig stigende, hvor de rigeste 10% tjener op til 40% af den samlede globale indkomst, mens de fattigste 10% kun tjener mellem 2-7%. Derfor lyder et af delmålene på, at inden 2030 skal der opnås og fastholdes en gradvis indkomststigning for de nederste 40 procent af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign går vi op i, at alle skal have fair lønninger. Derudover har vi også valgt at støtte Hus Forbi, der blandt andet giver nogle af pengene til sælgerne samt husly for hjemløse og socialt udsatte i Danmark.

 

Verdensmål 11: Hvad betyder det: Storbyerne er blevet større og i 2022 var der målt 31 megabyer (byer med +10 millioner indbyggere). Derfor lyder nogle af delmålene på, at inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres blandt andet ved at lægge særlig vægt på affaldssortering. Derudover skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Coredesign har valgt at befinde sig i København, der bevidst går op i bæredygtige tiltag som for eksempel at holde København ren, bæredygtig transport, grønne områder og at sikre nemme og sikre cykel transportmuligheder. Langt de fleste af vores medarbejdere tager også det offentlige, går eller cykler på arbejde. Derudover tager vi også et bevidst valg, når der er valg, således vi kan have en stemme i de grønne tiltag.

 

Verdensmål 12: Hvad betyder det: Hurtigst muligt skal vi have reduceret vores aftryk på naturen, inden for produktion og forbrug af vores varer og ressource. Derfor lyder nogle af delmålene på, at inden 2030 skal det globale madspild halveres, og virksomheder skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign vægter vi bæredygtighed højt. Derfor har vi påtaget en masse tiltag f.eks. at bruge genanvendte og genanvendelige materialer, når det er muligt og lovligt i forhold til krav som sporbarhed og hygiejne. Vi undgår helt produkter, der indeholder CMR-stoffer og stærkt sundhedsskadelige stoffer, og forpligter os til løbende at forbedre vores miljøpræstationer og forebygge forurening fra vores produkter og aktiviteter. Derudover har vi også doneret overskydende tøj til Røde Kors.

 

Verdensmål 13: Hvad betyder det: I dag er udledningen af drivhusgasser mere end 50% højere end niveauet i 1990. Derfor lyder et af delmålene på, at alle lande skal mindske deres Co2 udslip.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign går vi meget op i klimaet. Vi har derfor valgt at støtte Verdens Skoves arbejde og dermed været med til at støtte bevarelsen af 1285 kvadratmeter regnskov, som svarer til cirka 80 tons CO2 ækvivalenter. Vi afholder også ofte digitale møder med vores kunder og leverandører, og på den måde sparer vi og dem transporten, og dermed også CO2-udslippet. Ellers har vi også et showroom centralt beliggende på Islands Brygge, og her kommer de fleste af vores kunder forbi enten på gåben eller cykler, når møder afholdes. Og så har har vi også et Ingen-CO2-certifikat, da vi har en CO2-neutral hjemmeside.

 

Verdensmål 14: Hvad betyder det: I dag er der i gennemsnit 13.000 stykker plastikaffald på hver kvadratkilometer i havet. Derfor lyder et af delmålene på, at inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres – især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Som totalleverandør inden for Branding & Gaver stiller vi store krav til vores leverandører. Derfor skal de følge gældende love og regler om miljøbeskyttelse, som minimum skal overholdes. Det vil sige, at leverandøren skal stræbe efter at reducere affald og udledninger til luft, jord og vand, håndtere, opbevare og bortskaffe miljøfarligt affald på en miljørigtig- og ansvarlig måde samt bidrage til genbrug af materialer og produkter. På den måde sikrer vi, at vores produkter, emballage og lignende ikke ender i havene.

 

Verdensmål 15: Hvad betyder det: Hvert år mister kloden 13 millioner hektar skov. Det skyldes både skovbrande og nedfældning. Derfor lyder et af delmålene på, at skovrydning skal stoppes, og forringede skove skal genskabes. Derudover skal vi dyrke mad på en bæredygtig måde.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Hos Coredesign går vi højt op i kvaliteten af vores produkter. Derfor er nogle af vores fødevareprodukter også Fairtrade og/eller økologiske, hvorfor det bliver produceret på en bæredygtig måde. Vi har derudover også en del produkter, der er FSC-mærket. Derfor kommer papiret eller træet fra en FSC-skov, hvor der ikke bliver fældet flere træ, end skoven selv kan nå at reproducere. Yderligere har vi støttet Verdens Skoves arbejde og den vej rundt været med til at bevare dele af regnskoven.

 

Verdensmål 16: Hvad betyder det: Vi lever i en verden, der i stigende grad er opdelt. Væbnet vold og usikkerhed har en ødelæggende effekt på et lands udvikling. Derfor lyder nogle af delmålene på, at mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes, samt alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

 

Hvordan bidrager Coredesign: Som nævnt vægter vi hos Coredesign arbejdsrettigheder højt. Derfor må korporlig afstraffelse ikke anvendes, medarbejderne må frit associere eller organisere sig med forening af eget valg, og bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves.

 

Verdensmål 17: Hvad betyder det: Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og samarbejde. Et af delmålene lyder på at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde ved at støtte nationale planer for at nå alle verdensmålene. Gennem fremme af internationale handel og støtte til øget eksport fra udviklingslandene vil bidrage til at opnå et universelt, regelbaseret og retfærdigt handelssystem, der er fair og åbent og til fordel for alle.

 

Hvordan bidrager Coredesign: For at sikre, at vi i Coredesign bidrager til FN’s Verdensmål, har vi indgået et samarbejde med blandt andre ECOHouse, Global Goods, GRAKOM, og så er vi ISO-certificeret.

Vi er selektive, når det kommer til vores leverandører – ikke kun når det kommer til kvaliteten af produkterne, men også forholdene. Derfor har vi langvarige og stærke samarbejder med leverandører, der understøtter vores strategier mod en bæredygtig fremtid, og som sikrer gode forhold for deres medarbejdere. Yderligere har vi et samarbejde med en række leverandører i østen for også at fremme og støtte en øget eksport fra udviklingslandene.

 

Vil du læse mere om FN’s 17 Verdensmål, så se her

Læs mere
All search results